मिचिनङ

0
71

रमेस तेन्चिपा

अवायङ, अनाम्पक, अखाखुत, अखोलेन

छुकुफेङ, लाङ्कुफेङ, पारुहाङ-सुम्निमा

छवाहोङ, नवाहोङ, छभर, ढिभर

वालुयु, हियुङ्यु, हेन्खामा, निनाम्मा

झारादा झारा युङ्चि पारुहाङ-सुम्निमा

 

छुमिदा कुहक्दा हिदुकदा साकोङ्दा

माकलुङ्दा थुमसङ्दा सायरु हाङ्छादा

झारादा झारा युङ्चि पारुहाङ-सुम्निमा

 

खोक्लिादा बुक्टाङ्दा चिखिमदा बुङ्वादा

साम्खादा थाप्सङ्दा छेन्बिदा चासुमदा

झारादा झारा युङचि पारुहाङ-सुम्निमा ।

सान्लातुप

छुकुफेङ- हातजोडी, लाङकुफेङ- खुट्टाजोडी, छवाहोङ- खोला, नवाहोङ- नदी, छभर- सानो डाँडा, ढिभर- ठूलो डाँडा, वालुयु- पानीभित्र, हियुङ्यु- पानीको गहिराइभित्र, छुमि- आगो, कुहक- हावा, साकोङ- हृदय, माकलुङ- कालो चट्टान भीर, थुम्सङ- रूख, सायरु- पशुप्राणी ।

कालेबुङ, भारत

बुङ्वाखा १०२ दाङ्का

LEAVE A REPLY