दोयङ्ला

0
64

मान बहादुर खाम्लुङ

१. अभेन्ना अचोमओ हान्मा देकिलो एन्मा ।

फेद न टुप्पाको कुरा किन पो सुन्नु ।

२. अस मात्दङओ पारा अखिम वक खारा ।

 मेलो न मेसोको कराई जरिवाना तिराई ।

३. आन्छेमा कात ओन माङआ अतासुन ।

 इच्छा भए जत्ति दैवले पुयाउन सक्दैन ।

४. अक्लेनओ तावाङ आअ्वादा लिमखान ।

 एक दिनको पाहुना भुटुनमा तरकारी ।

५. अबोबोप मात्दङ अतेत्तेत ।

 जीउज्यान विनाको धम्की  ।

६. अचावा सोन्तावा दुम, अहोम्पा चोन्तावालुङ ।

 कञ्चन चिप्ल्याई कुरा खोक्रो फुर्के कुरा ।

७. आअ्वा निओ आक्वा ङे, चाअ्वा निओ चाअ्वा ङे ।

तेल भनेको तेल नै हो, पानी भनेको पानी नै हो ।

८. अदोङ्दुम एनुम हेन्खिनाम काम्याङ, अखिमदा चोउम चकयाङ खाप्याङ ।

कुरा सुन्दा आकास पाताल जोड्ने, घरमा हेर्दा मुसा पनि रुने ।

९. आन्छाचि खादात्‍नि आन मिन्मा मोढात्‍नि ।

आफ्नो बालबच्चा कता आफ्नो विचार त्यता ।

१०. ओकोढोक्से अछोङ्दु घोङ्याक, दक्दक्वा खाक्को अभेनयु लिमखात ।

बाङ्गो माथिबाट रहन्छ, सोझो जो छ जगमुनि थिचिन्छ ।

बुङ्वाखा १०२ दाङ्का

LEAVE A REPLY