बान्तावा बोलीचालीं- १२

0
90

तिलक वालाहाङ

हाङ्काचि (प्रशासन) अपेलेम

२०५. दिवा साप्टेनकोपओ ढुवाटाङ साङ्खा ?

बाजे गाविसको अध्यक्ष को हुन् ?

२०६. चुप्पे साङ्छे मात्दङ ।

कान्छा कोही पनि छैन ।

२०७. दिवा सालुम्सङचि छाङ मात्दङचि ?

बाजे सदस्यहरू पनि छैनन् ?

२०८. चुप्पे जिउ, साङ्छाङ मात्दङ्चि ।

कान्छा हजुर, कोही पनि छैनन् ।

२०९. दिवा साप्टेनकोप खिमदा साङ युङ ?

बाजे गाविस भवनमा को बस्छ ?

२१०. चुप्पे साप्टेनकोप खिमदा मुसाम्मु युङ ।

बाजे गाविस भवनमा सचिव बस्छ ।

२११. दिवा मुसाम्मुओ काचि दि खा ?

बाजे सचिवको काम के हो ?

२१२. चुप्पे मुसाम्मुओ उकाचिचि: ढिटेनदाङ्का मटाओ छाप्लावाओ दुम्चि साप्टेनकोपदा खालुमा युङ । साप्टेनकोपदा पुक्टुचिओ छाचिओ उचो पुक्खालेनओ छाप्मायुङ्‍मा लि । टेनदा मसदाओ छङ मुमा लि । साप्टेनकोपदा याङ्‍मा मदोत्ओ खाम्माचि छाप्माकि ढिटेनदा दोत्मा लि । साप्टेनदा दिदि याङमादोत, मोचि टोङमाचि वोत्‍नि-वोत्‍नि ।

कान्छा सचिवको कामहरू: जिल्लाबाट आएका पत्रहरूमा लेखिएका कुराहरूको सूचना गाविसमा सुनाउनु पर्छ । जन्म, दर्ता र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्छ । गाविसमा आवश्यक वस्तुहरू लेखेर जिल्लामा पेश गर्नुपर्छ । गाविसमा चाहिने कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ आदि ।

बुङ्वाखा ११८ दाङ्का

LEAVE A REPLY