लेसुम्ने

0
82

जिडि राइ

थाङाचि- तिमीहरू दुईजना माथि आऊ (तलबाट माथि आउनु)

थाङानिन- माथि आउनुहोस्/माथि आऔं

थाङिन्ने- माथि पाल्नुहोस् ।

बान्मा- तेर्सो आउनु

य़मा- तल आउनु (माथिबाट तल आउनु)

वाङमा- पस्नु/भित्र पस्नु

थाङमा- माथि आउनु/माथितिर (तलबाट माथि आउनु)

धामा- माथिबाट तल झर्नु (माथिबाट तल झर्नु)

लोन्मा- माथि निस्कनु/उक्लनु (भित्रबाट माथि निस्कनु)

वाङा- भित्र पस (भित्र वा गुफामा पसे)

वाङाचि- दुईजना पसे । तोप्पे कि चुप्पे ह्‍वाउखिम्वा वाङाचि ।

वाङानिन- भित्र पस्नुहोस् । खिमहुत्वा वाङानिन ।

वाङिन्ने- भित्र पाल्नुहोस् । कोक चासि खिमकोङ्या वाङिन्ने ।

लोन्टा- बाहिर आयो/बाहिर निस्क

लोन्टाचि- तिमीहरू दुईजना बाहिर आऊ/आए

लोन्टानिन- बाहिर आउनुहोस्/सबैजना बाहिर आउनु

लोन्टिन्ने- बाहिर पाल्नुहोस्/बाहिर निस्कौं है

द़क्बा- तेर्सो (तेर्सो बाटो) । दक्बालाम्पा लाम-लाम बानानिन ।

द़क्बा लाम- तेर्सो बाटो (तेस्रो बाटो छ/हो)

द़क्बा लाप्पा- तेर्सो बाटो हुदै (तेर्सो बाटो हुदै जानु)

म़बान- यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ (तेर्सो आउने बुझाउने)

म़बाना- उहाँ पाल्नुभयो/उहाँहरू यहाँ आउनुभयो (तेर्सो आउने)

म़बानालावा- उहाँहरू आइजानु भयो (तेर्सो आउने)

म़बानाखारा- उहाँहरू आइजानु भयो (तेर्सो आउने)

म़बानाचिआ- उहाँहरू आइसक्नु भयो (तेर्सो आइसकेको)

म़खारा- उहाँहरू गई हाल्नुभयो (यहाँबाट बाहिर गइसक्यो)

म़खारा लोन्ता- उहाँ यहाँबाट गइसके/उहाँहरू यहाँबाट जानुभयो

म़धा- उहाँहरू तल झर्नुभयो (माथिबाट तल झर्नुभयो)

म़धालावा- उहाँहरू तल झर्नुभयो (माथिबाट तल झर्नु)

म़धाखारा- स्वर्गवासी हुनुभयो (दुःख भाव)

म़धाचिआ- उहाँहरू तल आइसक्नुभयो (माथिबाट तल आउनु)

म़युवा- उहाँ तल आइसियो/उहाँहरू तल आउनुभयो (माथिबाट तल आउने)

म़युवालावा- उहाँहरू तल आइ हाल्नुभयो (माथिबाट तल आइहालेको)

म़युवाखारा- उहाँ तल आइ जानुभयो/उहाँहरू आई जानुभयो (माथिबाट तलतिर आई जानु) बजारेचि ह्‍याक्को लाम्पा म़युवाखारा ।

म़युवाचिआ- उहाँ तल आइसक्नुभयो (माथिबाट तल आइसकेको)

म़वाङा- उहाँ प्रवेश गर्नुभयो/उहाँहरू प्रवेश गरी सक्नुभयो (बाहिरबाट भित्र प्रवेश)

म़वाङाखारा- उहाँ भित्र प्रवेश गर्नुभयो/उहाँहरू भित्र पाल्नुभयो (भित्र पस्नु)

म़वाङालावा- उहाँ भित्र पसी हाल्नुभयो/उहाँहरू भित्र पस्नुभयो (बाहिरबाट भित्र पसिहालेको)

म़वाङाचिआउहाँ भित्र पस्नुभो/उहाँहरू भित्र पसि सक्नुभयो (बाहिर बाट भित्र पस्ने)

म़लोन्ताउहाँहरू बाहिर आउनुभयो (भित्रबाट बाहिर निस्कनु)

म़लोन्तालावा- उहाँ बाहिर निस्कि हाल्नुभयो/उहाँहरू बाहिर निस्कनु भयो (भित्रबाट निस्कनु)

म़लोन्ताचिआ- उहाँहरू बाहिर निस्की सक्नुभयो (भित्रबाट बाहिर निस्किसकेको)

म़लोन्ताखारा- उहाँ बाहिर निस्केर जानुभयो/उहाँहरू बाहिर निस्केर गई सक्नुभयो (भित्र, तल, गुफाबाट निस्केर जाने)

म़थाङा- उहाँ आउनुभयो/उहाँहरू माथि आउनुभयो (तलबाट माथि आएको)

म़थाङालावा- उहाँ यहाँ आउनुभयो/उहाँहरू आई हाल्नुभयो (तलबाट माथि आएको)

म़थाङाचिआ- उहाँ आइ सक्नुभयो/उहाँहरू आई सक्नुभयो (तलबाट माथि आइसकेको)

म़थाङाखारा- उहाँ आएर जानुभयो/उहाँहरू यहाँ आई जानुभयो (तलबाट माथि आएको)

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY