देवि माङ

0
48

अलग बहादुर सोङ्‍मेन

आन्कान्का इरउटार चिसापानिदा देङ्सिपारा बुसिपारादा झारा खिम ९७ खिम याइन्येन्का । चिसापानि देङ्होनओ भरदाछे देवि माङ मुइन्येन्का । मोको निओ आराङ दिवापाचिओ अचु पालायुङ्का मुम तारुम्काओ युङ्याङ । खोन नुछाङ बुसिहोन पाराओछे अखुक्यु ह्‌युनि-ह्‌युनि माङ्खयु तेलपानि होङ्कुओ अचक्युङ्का थाङ्‌माखादा माङ कामुचि खोक्पा लिसिन्का । मुयुछा गोगोले वाकिरोक्वाओ उकेमदा देवि माङ मुन्येन्का ।

मोको देवि माङ रहराआ मुन्येन्काओ माआङ । मोदाछे आराङ्दाङ्का मुसाङे ताराओ । ‘मोदाओ देविआ तलामिन्येन’ नि माङ्‌माचि यङ्‌मा अपुङ्साकि मोदाछे मुमा पुङ्सुम्का । मान्ऱकादा खोक्मा-खोक्पा धानि लोन्मा छिरुम्का । मुयुङा आन्कान्का माङ मुन्का । ओन्कि, धानिछाङ अमुयाङ ।

आइमित ओदा गोगोलेओ उकेमदाओ देविचिओ अचो नङ ओहात्‍नि मयुङ्याङ-

१) भगवति ओम्पोचिमा पमादोत्ओ- दुध कुन्डा

२) गनेसखन्डि ओम्पोचिमा पमा दोत्ओ- दुध कुन्डा

३) गइया गनेस ओम्पोचिवा पमामा

४) सुन्दर देवि उक खोम कापेन्मा पमापा

५) सिंह देवि उक खोम कापेन्मा पमापा

६) सिद्ध सिकारि ओम्पोचिवा पमापा

७) सिद्ध देवि ओम्पोचिवा पमापा

८) पाच कन्या देवि ओम्पोचिवा पमापा

९) भुमे ओम्पोचिवा पमापा

१०) नाग ओम्पोचिवा पमापा

११) तेलापानि होङ्कु ओम्पोचिवा पमापा

१२) झाक्रि झाक्रेनि सत्र कुन्ड पमापा

ओहात्‍नि मान्मु दुप्खात चाअ्वा सिप्‍तु । माङ्‌चि मछोम नि माङ्पाचिआ मना लुवाङाकि मुम्योम्चुम्काओ । नुच्छेङा मोदा माङ मुमा मुन्येन्का हेदा सामा सङ्‌चि निम्जा मलिचिन्छा खडेरि हाक्युङ सोनदाछे वा तायाङ । खोन बेन फाब्बेङे लियाङ ।

ओको देविचि मु कामेत, सिन कामेत छे लेसामि सिन्कामिङा ओहा लुमा लियाङ । खाङ कामेतओ अनङ असिन्नङ । गइरि चुप्पे छुला पाछा नि इरउटारओ सेक (७) नम्बरादा अखिम युङ्याङ ।

ओको देवि छोङ्वाला तायाङ्ओ योक्दा हाक्युङ-गोता दात्‍नि मुम्चुम्का । ओदा छुक नम्बरा भेप्लोओ माङ्पाचिआ या ममात । माङ्पाचि दलमान राधुङ कि तारामान पाङयोङ्वा कि उङ्का अलन बहादुर सोङ्‌मेन सुम्पाङ्आ माङ्पा मुन्का । ओको देवि माङ मुमा चिनछाङ सन्सारि माङ्छे मुन्ढान्टिन्का ।

सन्सारिदा ताङ्कावाचिछे माङ्पा मुमादोत । ओको सन्सारि निओ खोचिआ अनुलोक अलेयाङ्‌कि ताङ्कावाचिछे माङ्पा मुमादोत । ताङ्कावा माङ्पाचि, पदमलाल लाप्चा कि धनसिह लाप्चा हवाङ लेचिङ्‌चि । ओदा होप्वावाक सङ्लिम कायुक १२ कातेत वापाछा-वामाछा, १२ कातेत लेङ वाङिन, उक खोम कापेन्मा चाहा लियाङ ।

बुङ्वाखा ११६ दाङ्का

LEAVE A REPLY