अ़ङ्‌का पिखुवा लिसाङ (एन्खाङसुद्‌दा)

0
182

‘अङ्‌का पिखुवा लिसाङ’ निओ बान्तावा छामओ युट्युबदाङ्‌का भिडियो स्टुडियो किङ  लोन्मा लिसा युङ्सा । ओ छाम पदम राइआ ओ छाम बान्तावादा बुदाउओ खेपि छाप्टुओ युङ्याङ । मनोज साङसोन राइआ धुना पाक्टुओ ओन्कि लिला राइआ छाम लुओ युङ्याङ । मोहाङा मो छामओ भिडियोदा साङ्‌केन राइ कि रिजन राइआ मेत्मा लिसायुङ्सा ।

मो भिडियो राज बान्तावाआ लाम खाङ्मेत मुकि खोसाआङा खिचे मुओ युङाङा । भिडियो बने मुमा निम्पाङ गजेन्द्र राइआ छेन्बि फामा लिसाओ युङाङा ।

छामदा पिखुवा कि टेम्के निकि मेछाछा दुवाछादाओ सोम्तुक खाङ मुमा लिसाओ युङ्याङ । पिखुवा होङ्कु भोजपुरादा सोन्याङ्ओ युङ्याङनालो टेम्के भर भोजपुराओ टोप्पो चोम युङ्याङ । भोजपुरा कि मो रङ्गिदा कायुङ किरावाचिआ चानुमायु कि चाअत्मायु आङ्सा अतात्याङओ दुम मो छामदा एन्मा कि खाङ्मा तोक्तुम । छामदा भोजपुराओ ह्युहोन घोडेटारा, दिमालुङ रङ्गि भिडियो खिचे मुवाओ याआङ ।

ओ छाम बुया मनोङ साङ्सोन राइआ छाङ लुकि साकेन्वा बान्तावा एल्बमदा युङ्सुओ युङ्याङ । इदेङ्माङ ओ छामलो मेछाछाछाआ लुमा निकि छाप्टाओ नि अछङ लिसादेङ लिला राइआ लुओ युङ्याङ ।

छामओ भिडिओ खिचे मुमा निम्पाङ राज बान्तावाकि मेत्कावाचि भोजपुराङा मखाराओ युङाङा ।

एन्खाङ (भिडियो) चोप्‍ना निम्पाङ ह्‌युनाओ अकोमदा ढुआनुम ।

बुङ्वाखा- १७९ दाङ्‌का

LEAVE A REPLY