पापाओ पुक्खालेन कि खोसोओ मित्मायु

0
121

चङ्‌मायुमा दुब्देङमा राइ

(छाप्कामि भुइँदल राइओ मान्जि मेछाछा छा मयुङ्याङ ।)

आन्काउ पापा, छादिवा, दिवा, साक्कुदिवा, देवा, बाङा, दिक्कु कि छुवा साप्टेनहाङ्पा भुइँदल राइ (किरात थाम्पुक ल्हिम)ओ पुक्खालेन वालिम सोन पउअक ११ ओ लेन युङ्याङ । १९८६ दोङ्दा पापा सित्माङ गजमान राइ कि मामा रसिमाया राइओ सिप्पाछा मलिसाकि पुक्मा लिसाओ युङाङा । पउहुवा १२ दोङ बुयाङ्का दोङकादोङ पुक्खालेन्ओ नु योक्दा नङ्नुखा लोक्टामा मेत्याङ्सा ताराओ युङाङा । कोइबेन टोक्पोछा गंगाराजओ खिम गोठाटारदा, मुक्सुछा पार्थराजओ खिम इटहरिदा, कोम्छा किवाङहाङओ खिम बानेस्वरदा, चुप्पे निछा खाङ्मेदहाङ राइओ खिम हेपालिहाइट कि कोइबेन धरानदा पापा युङ्मा लिसाङा । फेकापाङ दुवाछाचि फान्सा युङ्मा लिसाओ युङाङा ।

आनेम्नङ २०७६ ओ पुक्खालेन इटहरि ओसियनपार्कदा मुक्सुछानेन माने मुमा लिसा । छा–नाम्मित, मेछाछा छा–माक्छा, सिबि, सिबिमाचिनेन ९१ कादोङओ मो पुक्खालेन झाराक मतुआता । सिम्मा छा छेन्मुयुमा कि माक्छा डिल्लिसेर राइ बेलायतदाङ्का इटहरि तादिसाचिओ युङाङा । हाङ्होन–निहाङ्होन कायुङ छाचिआ फेसबुकदाङ्का नुकोङ्ला सावानाम पमा लिसाओ युङाङा । ‘अक बोमतारि हङ्मा सावा पोन्ने, साया लोङ्ने’ नि यङ्सा बुङ्वाफोप, टाङ्फोप पसा केक कप्सा नङ्नुखा मेत्ताओ युङाङा । झाराक खिम्पाङ, रमिपाङ्मिचि झुम्मातामा लिसा । सिबिमा मिना राइआ दिवाओ निपाङ अमेरिकायाङ्का सारोङा सोमा तुक्सा अदोङ्कोन केक कि छुकटुप्मा हान्टुयुङ्सुओ युङाङा ।

सि. भुइँदल राइ

२०७२ दोङ्ओ वालिम पउअकदा पापाओ छाप्ला ‘छोकु’ (सिस्नु) सालामभुङ फोङ्मा काचि पुक्खालेनओ नु योक्दा टोङ्साकि अक लाम ह्वा काचि मुवाओ युङाङा । किरात राइ यायोक्खा अचोम्ला कोटेस्वराओ सुम्निमा खिमदा पापाओ ८७ अउ पुक्खालेन्ओ नु योक्दा ९७ अउ खिप्भुङ फोङ्मा लिसाओ युङाङा । मो फोङ्मायु काचि किराया ढुवाटाङ कि ढितावाङ यसोदा राइओ छुक्दाङ्का लिसाओ युङाङा । मो सालामभुङ कालोन्पचिदा पापा भुइँदल राइओ सिबिमाचि खान्नुयुमा राइ कि अन्जना राइ युङाङाचि । सिबिमा छाचिआ दिवाओ हङ्पोक्दा खान्नुओ काचि अमुवाचुओ युङाङा । मो सालामभुङ ‘छोकु’ङा पापाओ छाप्मायु नान्मा छाङ लिसा । मो सालामभुङ फोङ्मा काचिपेनओ लामतित ढुवाटाङ गंगाराज राइ मयुङाङा । खिप्भुङ्ओ  अछङदुम (समीक्षा) काहान प्राग्य जय कुमार राइ, चेप्कावा टावाङ बयानसिं राइआ छाङ भुइँदल राइओे हाङ्पोक कि छाप्मायु दुमदा मिचिनङ खान्नुलो चेवाचिओ युङाङाचि । झाराक काचिपेनओ सखयङ निपाङ टामा लिसाओ टावाङ, रिमिपाङ्मि, दक्छाबुवा, छेत्कुमाचि कि काचिपेन काटुङ पदम राइदा बड्ढे–बड्ढे आलाङ्ने पमा लियाङ ।

अङ्का मो काचिपेनओ निपाङ काचिहुप्आ छाम्सुओ कामा फामा टोक्टुङ कि अङ नङा नुवाओ युङाङा । २०७२ हाक्दि १२ लेनदा खाराओ लुत्लिआ बड्ढे नारोक मुवादाओसा बेलायतदाङ्का हालेत्दा लासाङ बानाङ्कि ङे पापाओ ८७ अउ पुक्खालेन ओ नङ नुत्मा ढिरुङ । निछामा हाङ्कोनयुमा, माक्छा चन्द्र प्रकास रुम्दालि, टोप्पे बब कि निछा किवाङहाङ झाराक यलाखोमदा टुइन्काकि पापाओ सालामभुङ फोङ्मा काचिआ सखयङ टोक्टओ युङाङा । निछाचि छेन्मुयुमा, डिल्लिसेर माक्छा, खाङमेद, मन्जु नाम्मित कि निहाङ्होन कायुङ्चिनेन एन्चेप्लादाङ्का नुकोङ्ला सावानाम पमा लिसा । ओहात्निङा अदोङ्कोन पापाओ पुक्खालेनदा नङनुखा मेत्सा सावा दोत्मा लिसाङा ।

पापाओ मित्मादा ओङमित लोङयाङसा ।

आनेम्नङ २०७६ दा हाङ्पोक भेप्लो छाप्मा काचि, मिन्मायुचिआ सखयङ अटोक्ने नि मिन्सा पापा पुक्खालेनओ छुक टुप्मा ‘सुन फल्ने पाखाहरू’ यङ्बोपदाङ्का नुकोङ्ला सावानाम पङ्ओ आइदोङओ पुक्खालेन मित्माखेन लिसाखारा । ओ योक्दा चात्लो कोङ टुक्मा आम्नुओ मित्मा लियाङ आपा । ९२ कादोङओ पुक्खालेन माने मुमा मान्लि । मायङ छाङ आम्नुओ छा लिमा टोक्टुम्काने ।

साङ्आ सिन्मा रकि ! मनाओ हङ्पोक साक्मा खाउबेन फुस्सा लोन्खात । खानानिन छे मोहात्नि ङे तचन । चाइनाओ बुहानदाङ्का कोरोना सारिमा फेसान्चिन्कि हेन्खामा बोप्टुखाट्टुओ बेन हाङ्होन–निहाङ्होन छेक्टाखारा । आम्नो छाचि आन्केन्का छाङ छेक्टिन दिसिन्का । आम याम चाअत्मा पुक्टुओ दुमदा निछाचिएनान यायोक मुमा लिसाङा । नेपालादाङा कायुङ टोप्पे बब, बुसुनिमा कि हाङ्कोन निछामा आम्नुओ टुप्सि तामादिमा मान्रचि । आम हङ्पोक्दा टोक्पोछा गंगाराज बुबु तलामुयुङ्सु नुछाङ २०७६ दोङ हाक्युङ २६ लेन्टा बब मुक्सुआ नहुङिन्येन हेदाङा वाइवेप तखारिन लोन्टिन नि ! छोक्छा कला चन्द्रआ यङ्खान फेसु । मोबेन निनाम्माआ तिमिन्वा मना लिसा । बेन कुइयामा कुन्च्याढेकढेक लिसाखारा । पापा धाखाराओ दुम हक वात्नि फेसाखारा । आम्नुओ लाम्दक कुदकदा खान्नुलो लाम लाम्सा दिवा, दिमा कि आन्काउ मामा युङ्खा ठोङ्दु तामालामा लिसा ओन्दे । झाराक टुप्मा लिसा नि मिनिन्येन्का । सुप्तुलुङ्दा युङ्खा टोक्टानिन । आन्कान्का छुक फाङ्टिन्काने आपा !

आपा आम्नुओ नङ्दा आम छाचिआ आप्पिओ खिमदा युङ्खा ठोङदाङा युम, आअ्वा योङ्मा लिसा । सिम्मा छेन्मुयुमासुत्दा आन्काच्या बेलायतदा, सिप्पा खाङमेदहाङ ब्रुनाइदा, सान्जि नाम्मित परिकल्पना, सिबि थाम्पुकहाङ, सिबिमा निनामहाङ्मा अमेरिकाया कि इटहरिदा सुम्का पाङ दुवाछा छाचि गंगाराज, पार्थराज, किवाङ हाङ कि मेछाछा हाङ्कोनयुमा मयुङाङा । आम्नो सानङ्वादा किरावाओ थाप्सङहिलि ओन्सा चन्का नुछाङ माङ्खिम हुत्लुङदा युङ्मा मान्लि । खा योङ्मा ओन लिसा । कोरोना सारिमाआ झाराक दुम मान्तोङ । आम्नो मिन्मा कि सोम्टुक अलिनिन्ने ।

आन्मा आन्पा समादामा निओ रोङ्रि सारोङा चाट्लो लिसिन । छुक्टिन्ओ बेन अङ्का ओन नि मिनिन । आम्नुओ सित्माङ्पोक धरानाओ हरियालि खोक्लि बाखादा खुम्मादामा लिसा । आन्कान्का हेत्छाकुवा तमुनिदानि । आन्काउ लावा लोन्टाखारा । सावा फिन्टाखारा ।

आम्नो सोमा टुक्मायुदा खारु माखारा । ओ योक्दा रिमिपाङ्मि, दक्छाबुवाचि, ङाप्मि, चुप्मित, दाप्मित, कोप्मितचि झाराकदाङ्का सोम्टुक आङ्टा मरने निकि पारुहाङ–सुम्दिमादा सावा दोत्मा, नुनुत पमा लिसायुङ्सा । आन्काउ सित्माङ पापाआ सावेङ्ला तोक्टुने, माङ्लादु तालाने निकि सावा पमा मिन्मा पमा लिसा । भुइँदल राइओ मित्खादा बुङ्वाखा १८२ कि १८३ इखिपचिदा सोम्तुकखेन काप ब़ब़, बाङा, निछाचि कुल बहादुर राइ MBE, बुयाओ उपसचिव महेन्द्र कुमार बान्तावा, प्रा.डा. नोवल किसोर राइ, बुयाओ सिंगापुर इन्स्पेक्टर छत्र बहादुर सोङमेन राइ, जितपाल किरात कि तेज बहादुर राइ झाराक्दा बड्ढे–बड्ढे आलाङ्ने पमा लियाङ । मोहाङा नुकोङ्ला सोम्टुकखेन काप बुङ्वाखा, किरात राइ बान्तावा खिम अचोम्ला काचिखिम कि मोसोओ ढुवाटाङ ग्यान किराति, छाप्कामि असिम बान्तावादा छाङ आलाङ्ने पमा लियाङ । अमेरिकायाङ्का मिना राइ, माक्छा डा. रामचन्द्र राइ, रायन साकावा कि झाराक खोचिओ खिम्पाङ निपाङ छाङ बड्ढे आलाङ्ने पमा लियाङ ।

हाम्रो पापा, अभिभावकलाई गुमाउनुपर्दाको पीडामा तपाईंहरूले सहानुभूति र समवेदना दिनुभएकोमा हामीलाई सहन सक्ने बल मिल्यो । तपाईंहरूको यो सहृदयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं ।

बुङ्वाखा- १८५ दाङ्‌का

LEAVE A REPLY