छेन्खाला काचि

0
10

इमानसिं राइ

फोटो क्याप्सनः लावाछाप पालिमः निर्वाचन आयोग

झाराक हाङ्छामिआ ढुवाटाङ छेन्मा काचि छुक दोङ्दा लियाङ्ओ युङ्याङ । छेन्खाला काचि ह्वाखाला लियाङ्ओ युङ्याङ । अक खाला टेन्टुवा कि साप्टेनटुवादाओ ढुवाटाङ छेन्खा, निखालाक लो सिङ्वाङ कि लुङ्वाङ्दाओ हाङ्टाङ्चि छेन्खा छेन्खाला काचि युङ्याङ । आइमित टेन्पाङ चुनावा तायाङ्ओ युङ्याङ । टेन–टेनदाङ्का साप्टेनतारि ढुवाटाङ्चि साकेन्वा चानुचा तायाङहिदा छाचि अचु नङा नोयाङ्ओवा मचलुक । यङ्खान ए एनुम, मोदा छाङ छेन्खाला काचिओ ङा दुम तायाङ । एन्चेप्लादाओ अधुना छाङ मोसोओ ङा तामा पुङ्सुयुङ्सु । अढिवाङ चानुचा ढुवाटाङ्चिओ टालायाङ वा लुन्येन ।

टेन–टेनदा मनाचिओ अचु दुम एनुम हिदा छेन्खाला काचिदा छाङ दि ए भागा लाप्माकि नि लुन्खारिन लो कोइ–कोइ अढुवाचि ढुवा मलिसाओ देङ्दा टेम्मारियु टोप्पो–टोप्पो खिम मखिरा नि ! कोइचिओ अचो मकआ छाङ मान्दात्याङ नि ! साङ ता नुछाङ, अढुवा लि नुछाङ अक्खाला ङे रछ । आन्कान्ओ निम्पाङ माआङ, आप्पिओ निम्पाङ काचि ममुयाङ नि मयङ्याङ । लिमा छाङ मोपारा ङे लियाङ्ओ युङ्याङ । मो पारा ङा खाम्योम ।

खाराओ २०७२ दोङ्दाओ लुत्लिदा बड्ढे मनाचिओ खिमचि मभुङ्साखारा । बड्ढे काचिकामुचिओ छेन्बि छुक्कालेनओ काचिसिवा फामासि निकि हाङ्होन्आ कप्टु । निहाङ्होनदाङ्का छाङ छेन्बि बड्ढेङा फामासि निम्पाङ ताओ युङाङा । मोनहिदा खिम काभुङ्खात्चि माआङ, बड्ढे काले–कासिन कि अढुवाटाङ्चिओ अचो खिमचि बने मलिसाओ युङ्याङ । आन्काउ निम्पाङ खासेनाङ हिदा ए मो काचिना चिआखारा नि मयङाङा । ओपारा अढुवाचि हाङ्छानुमाओ निम्पाङ नुवाक–नुवाक काचि ममुयाङ्ओ युङ्याङ । छेन्खालादा टेन–टेनदाओ हाङ्छामिचिओ खाउ नुछाङ नाबाक रेक्चे नि लियाङ ।

मछेनदेङ हाङछामिना अचु घेङ्मक्आ छाङ मदित निनिन्ओ युङ्याङ । आइमित ओचि टेन–टेनदा तासा, सेवा मुसा भोटा मदोत्याङ । खाम्चम हिदा लेजोक कात्लो सेवा मुमा अपुङ्सा युङ्सा । ओपारासेवा कामेत्चि मछेनओ देङ्दा ओचिआ सेवा नमेत्ङाङा हे माआङ निकि अचो घेङ्मक्आ चोप्मायु ममु ।

आइमित छेन्खाला काचिदा खाङ ममुनान्चिन, सेवा मुसा खिम–खिमदा मता । खाक्को मना अढुवा लि नुछाङ मोन्टेका ङे ओ । खोचिओन अचु नुत्नुवा लि, हाङ्छामिचि मोदाओ मोदा ङे । अक्तेत काचि मेत्पु लुन हेदा ममेत्निन पनिन । पाङ्खात लो अफावा छोन्मा बान्खात । ओपाराओ चुप्पेहाङ्चि लासा भोटा मदोत्याङ ।

झाराक हाङ्छानुमादा नुवाक मना छेन्माओ ताया ताने । ओबेन झाराक ङा खोक्चाले मलियुङ्ओ युङ्याङ । खाक्को अनुवाक निकि काले–कासिन आन मना सेनिन ने । आप्पि छाङ मना नुवाक सिन्मा लिने । टेन–टेनदाओ वारिसा छाचिदा छाङ अनुवाक मना छेन्माओ निकि आन काचि लिने । ओ योक्दा ना साङ नुछे अनुवाक मना लियाङ्सा ङा मताला । झाराक्सो अचु मिन्मासि एन्सा अनुवाक खाक्को मोक्को मना छेन्सा छेन्खालादा भाग लाप्मादोत । आन्कान हाङ्छामि खालाक्ओ पार्टिचिदा माआङ, अनुवाक मना छेन्मादा वाङ्मादोत । पार्टिओन खाम्कि नुवाक मना अछेन्तिमिन लो लासा देङ्दा छुक्टिन । पार्टिना खाक्को नुछाङ अनुवाक ङे युङ । पार्टिओ मिचिनङ ना एनुम, सिन्तुम लो आन्कान ना नुच्छे नि मिनिन । छेन्तुमओ आन ढुवा पार्टिओ मिचिनङ्दा कोन्कि झाराक हाङ्छामिओ रङ्रि तुप नालोक मोको अनुवाक मना नि मिनिन । ओ योक्दा मना मोक्सा काकोन्चि छाङ मयुङ्याङ । छेन्खालादा ढुवाटाङ छेन्मा काफा छाङ मना मान्सिन अकोलिमिन्ने । अनुवाक मना साङ्ओ निकि बुयाङा सिन्माकि फासि लोन्टिन्ने । नुवाक मनाओ छेन्खालादा फासिन लो ए अनुवाक मना लिसिन । मायङ काचि बिगारा लिचिन्ओ योक्दा सोखा मुन्कि दे छाङ अलिनिन ।

यङ्खान एनिन– ‘कोइ–कोइ पार्टिचि टोङ्सा मखात्याङ । आइमित मटोङ माङ्कोलेन छिन्टु आ–आप्पिओ अचु भागा अतानिन लो भागा ङाप ममु । झाराक हाङ्छामिदा अनुवाक मना छेन्माओ तायाआ मभेप्ने । आइमित ना अढुवा लिमा निकि मुनिमा वात्नि लिसा मता । माङ्कोलेन काचि मुमा बेन किवा मलिलोन । मुवाको मना आइमित ङा छेन्खालादाङ्का छेन्मा केमादोत । हाङ्छामिचिओ निकि सेवा मुओ मना, काचिओ नुवाक मना आन ढुवा छेन्मादा वाङ्मादोत । दे–दे यङ्सा मता झाराक्सो अचो दुमचि एन्मा मदोत । खोन्कि नुवाक अक्छा छेन्मादोत । ओको तायाङ्ओ छेन्खालादा अनुवाक ढुवाटाङ छेन्मा कि आन टेन, साप्टेन लिसा सिङ्वाङ्दा खान्नुमा लिने ।

आमचोक, भोजपुर

LEAVE A REPLY