अलग सोङमेन मटुक्‌याङ

0
109

असिम बान्तावा/इलाम

कानाम १३ ।
इलाम ढिटेनओ रोङ टन्टुवा-५ चिसापानिदा खिम कायुङ अलग सोङमेन आइमित मतुक्‌युङ्‌याङ । खो ‘बुङ्वाखा’दा अपेलेम य़ङ, रिमि, थाप्स़ङहिलिओ दुमदा छाप्कामि मयुङ्याङ। ७२ दोङ बात्टुङुओ सोङमेन क़ङ टुक्मा खेन कि लाङ काङ्‌मा छाक्मा, ढुन्मा-भोम्मा सारिमाआ चलोक मटुक्याङओ मुयाङ।

‘हान मोलोक देत्‍नि तमिनिन्येन?’ निओ बुङ्वाखाओ सेन्मादा ‘अक्दु अनुवाक नुखाखिमदा ओक्टो मेत्मा लि खाङ्डे नुङाओ हे? नि मिन्ङाङा’ नि खो मयङायुङ्सा । ‘सन्दकपुरे, सान्तिडाँडे कि पसुपति नगरे सोङमेन द़क्छाचिआ मना फा दे नुङाओ हे’ नि मयङायुङ्सा। साप्टेनकोप्मि, पन्चामृत डेरि काचिखिम ढुवाटाङ कि बुङ्वाखा चेन्चेक्‌वा चन्द्र सोङमेनआ छाङ चोप्माडामा लिसाकि ‘ओक्टो मुमाडोट बाङा नुमा कि’ नि सावा अपुवादाओ युङ्याङ।
सोङमेन ‘बुङ्वाखा-धनेन्द्र वाढिहाङ मित्मायु सिरिफा-२०७४’ काटोक्पा मयुङ्याङ।

LEAVE A REPLY