रेडियो नेपालाआ बान्तावा य़ङ अचिन्ताङ

0
148

इन्दिरा राइ

बड्ढेका दोङ बुयादाङका रेडियो, टेलिभिजनाचि मयुङा तानुछाङ असाम–असाम मामायङदाङका यङखान काचिपेन २०५३/५४ दोङदाङ्का ओन्ङा साङमा अपुङसाओ दुम सिन्तुम्योम । किरावा रिदुम, थाप्सङ मामायङचि रात्साइ, कोप्साइ खात्मादोत निकि बड्ढेकातेत काचिखिम्चि मो बेन बुयादाङका ङे मएम्साताओ छाङ मान्कासिन चित्लोक ओन युङिन ओन्डे । खोन्नु छाङ रेडियो नेपालदाङका मामायङ लाम यङखानचि तामा अपुङसाडेङ बान्तावा किरावा रिदुम, थाप्सङचिओ चक्नि खोन्कि बड्ढे पेलेलेवा पोन्साइ, फोङसाइ खारिन्वा लुङा । मो बुया मामायङ लुमा छाप्मा लेकावाचि ओन युङायाक्ता । लेकावाचिआ अलुवा, अछाप्ताओ खिप्लाभुङचि छाङ टेनदा कायुङ साङआ छाङ तोक्मा, खिप्माङा मान्‍ऱ दोम्योम, मान्तोक दोम्योम ।

रेडियो नेपाल धनकुटादाङका मामायङओ काचिपेन्चि साङमा पुङ्सादेङ बान्तावादाङकाछाङ अखाला–अखालाओ यङ्सिवाचि एन्मा पुङ्मा लिसा । मोदेङ ओन भुइदल राइ, डिक बान्तावाचिओ अचु छाप्लाभुङ खिप्मा टोक्मा लिसा– रेडियोआङा मना छोक्ताकि । रेडियोदाङ्का बान्तावा एन्साइ टेन–टेनदाङका मनक्टा खारा, मडिप्टा खाराओ अचङपाङ डुम्चि साङमा अपुङसा । खाक्को टेन, खाउटेप्दा खाउचोम चुक्य़ङओ मामायङ लुउम रछ निओ छाङ एन्मा, सिन्मा लिसा । झाराक टेन–टेनदाङका तोप्पाङ, चुप्पाङआ मामायङदाङका आप्पिओ लेमा, सिन्मा छाप्साइ छोक्मा पुङसा । रेडियोदाङका फोलेलेवा खिप्साइ छाप्मासिवाचि एन्मेत्मादाङका सावा तोक्साइ सालाम, साइमा, छाम, दोदुम, झाराक लिओ रछ नि यङसाइ ले–मान्ले छाप्मा अपुङसाओ यावाचि ढिवाङ छाप्कामि यङखान टोङकामि काचिपेन कोप्कामि कि छाम लुकावा मलिसायुङसा ।

ओ सावाकापओ पाङखुन कामु रेडियो नेपाला याआङ । खाकोचोम दुमदा नुछाङ अक्टाट लाम खाङ मेत्कामि याक्खादा खारिन । डेम–डेमङा ढानि तासुम लाउम नुछाङ मो लाम खान मेत्कामि ओ असावा देम्खाछाङ मान्माकेमा अनुनिन ।

रेडियो नेपालाओ काचिपेनचिडा साप्फिङा ले–मान्ले छाप्लावा छाप्मा लिसा । काचिपेन कोप्कामिचिआ डेम–डेम चानुलो फोलेलेवा मनाखिप्टा पुवा । गोठाला मुसाइ, सङ, घासा मुसाइ छाप्मा लिसा । तायाखिम खिप्होनदाङका छाप्मा लिसा । रेडियोदाङका यावाचिछाङ बड्ढेङा सिन्मा मलिसा ।

अङका देम्खाछाङ मान्माकेमा अरनङ – दोङ २०५४ वाङादिसाओ बेन्डा । रेडियो नेपालाओ बान्तावा काचिपेनदा सुम्का हरफा सालामओ अनङ वात्तुङकि छाप्तुङ खाइसुङ हेडा स्यामराज राइआ हुसाइ, लासा खिप्साइ खिप अमुवाओ एनुङकि अङ हाक्नुवा अढाप्टाङ दिसाङ । थुरुरुवा अढुन्टाङओ लेन देम्खा मान्माकेमा रङ कि ! आइमित स्यामराज राइ ओ हेन्खामादा माट्ड़ङ खोन्नुछाङ ओ सुम्का हरफाओ सालाम खिप्मा पमाओ लेन्ङा छाप्मा चिन्मान्चिन पुङ्माओ लिसा ।

मामायङ निओ आन्केन वाकोआ छाप्मा ङे अरन्मिन । पानिवाङ यङदाङका छाप्तुमओ आनयङङा अलिनिन । ढिवाङ छाप्कामिच्या आप्पिओ किरावा लिपिदाङका अछाप्ओ ओन मामायङ लियाङ निओ अङ मिन्माछाङ मो लेनदाङका लुक्टादिसा ।

वात्नि अङका ओइसा बड्ढेका पाङआङा रेडियो नेपाला धनकुटा बान्तावा यङओ काचिपेनदाङका ताया तोक्मा लिसा उन्डे । आनयङदाङका हान्मा, चेप्मा, छाप्मा चिन्मान्चिन लिसा उन्डे । ओ सावा पकावा रेडियो नेपालाओ अपाङखुन देम्खाछाङ मान्माकेमा अनुनिन नि अङका मिन्ङा ।

बुयाओ बेन छाप्माओ युङायाक्टा ओसा बड्ढे त्यारि मुमा दोराङा । आइमित झाराक्ओसो छुक्दा एन्चेप्ला याआङओसा मुन्टेका मेहनत मात्दङ्वा लुइनङेन । डेकिनालो त्यारि, मेहनत मात्दङ काचिपेनदा सहभागिआ काचिपेन एन्मा अक्चि खल्लो लुइनङेङ । जसोङाने रेडियो नेपाल धनकुटा खोन्कि बान्तावा काचिपेनओ असावा देम्खाछाङ अढानिन खात्निन ने, अयनिन खात्निन्ने ।

    बिस्नुपादुका ९, सुनसरि

बुङ्वाखा १०६ दाङ्का

 

LEAVE A REPLY