सुनसरि बान्तावा खिमदा फडिन्द्र

0
172

धरान/बुङ्वाखा
किरात राइ बान्तावा खिम सुनसरिओ सुम्काउ टुप्खालादाङ्‌का फडिन्द्र मेक्खु राइ ढुवाटाङ मलिसायुङ्सा । चासुम्ला २० लेन्टा धरानाओ यलम्बर मित्मायु खिमदा लिसाओ मो टुप्खालादा छुइमिपा जय कुमार बान्तावा राइओ ढितावाङओ छुकदाङ्‌का काचिपेन फोङ्‌मा लिसाओ युङाङा ।

छुइमिपा जयकुमार बान्तावा राइ (बुदा) ।

सुनसरिओ टुङ्‌कावा ढुवाटाङ तेज बान्तावाओ लामतितदा काचिपेन मुमा लिसाओ युङाङा । मो काचिपेनदा बान्तावा खिमओ अचोम्ला ढुवाटाङ ग्यान किराति चुक ढुवाटाङ मयुङाङा । मोहाङा बुयाओ ढुवाटाङ सरन कुमार राइ, किरात राइ यायोक्खा अचोम्ला काचिखिमओ सालुम्सङ सिरिसिसा राइ कि नि बान्तावा खिम अचोम्ला सालुम्सङचि छाङ मो काचिपेनदा मताओ मयुङाङा ।
काचिपेनदा १३ कापाङ्ओ अनङ्वा सुनसरि बान्तावा खिम एम्मा लिसायुङ्सा । चुक ढुवाटाङदा नदि राइ, छाप्कामि छितिज बान्तावा राइ, चुक छाप्कामिदा बरदान भरत बान्तावा राइ कि छेन्बिहाङ्मादा निर्मला राइ छेन्मा मलिसायुङ्सा । सालुम्सङ्चिदा राजेस बान्तावा, हाङकुमारि राइ (हाङ्मा), आम्लाबुङ बान्तावा (रचना), धनराज राइ, उर्मिला हाङ्खिम राइ, अजय राइ, अनराज राइ कि भरत राइ मलिसायुङ्सा ।

LEAVE A REPLY