बेतिबुङ

0
47

रमेस तेन्चिपा

अभेनछे मान्मेतदोओ

अचोमछे अदात्‍निनओ

अटाङ्छे मात्द़ङओ

अबाअ्वा छे अखान्मिनओ

मो बुङ्वा बेतिबुङ ।

 

युङ्सुम हेदाछे अक़निन

केसुम हेदाछे अ़सनिन

हाक्मा युङ्‍माछे अदोत्‍निन

फुत्मा बात्माछे अखोप्निन

मो बुङ्वा बेतिबुङ ।

 

झारा बुङ वात्‍निछे अ़बात्‍निन

आम्लाबुङ वात्‍निछे अ़कात्‍निन

किरावा यायोक्दा अलोइसा

फेयाङ्सा खात्मा नि अपोइसा

मो बुङ्वा बेतेबुङ ।

कालिम्पोङ

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY