देम खान्नुयाङ

0
107

दिनेस हाङ्‍खिम

देम खान्नुयाङ आन टेन

झाराक उङ्कान टोङिन्लो

डाक्कुङ बाट्याङ माङ्कोलेन ।

 

टिमाइ होङकु छाम मुसा

तेलपानि होङ्कुनेन लाम मुसा

गिद्धे भ़ऱ चोप्याङ्सा

सावा दोत्याङ्सा ।

 

दइले भ़ऱ खाप्याङ्सा

अखाखुट्ङे माक्याङ्सा

जउबारि भ़ऱ बान्याङ हे

मुन्दा-मुन्दा हाक्याङ्सा ।

 

मुर्चुङ्गे भ़ऱ खाचोप्याङ

मझुवा भ़ऱ सोट्याङ

देम्का पाछा किरावा युङिन्येन

कोइ-कोइ टेनदा कुमिन्येन ।

 

सोङ्‍मेन, हाङ्‍खिम, खाप्टुवाचि

पाङ्योङ्वा, राढुङ, सक्टेन्चि

झाराकापाङ सायाखालाम खारिन्ने

खान्नुलो मिन्सा लाकलुसा खारिन्ने ।

 

इरउटार ५, इलाम

(सायाखालाम- ताया याक्खा युङ्खा)

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY