छेत्कुमा

0
51

भिमकुमार राइ

खिमकाचि ओन मान्मुदा अ़ङ छेत्कुमा

खानाछाङ तायाखिम खिप्सि खारा

खात्माङा दोरा ए अ़़ङ छेत्कुमा

कोङ तुक्मा आम्को छित्मादोत ओदा

झाराकओ निम्पाङ तायाखिम खिप्सि

बाना अ़ङ छेत्कुमा

 

यावाओ तुप्मा तस़याङ देमङा खिम्कोतदा तयुङकि

तायाखिम खिप्सि खानाछाङ खात्माङा दोरा ए अ़ङ छेत्कुमा

आम्को छाङ मिन्मा झाराकओ मिन्मादा

मान्युङ्दा वाइवेत खानाछाङ बाना तायाखिम खिप्टाए अ़ङ छेत्कुमा

 

आम्कोङे यावाछाचि तायाखिम म़खिप्याङ

खादाओ खादा म़ताला

तायाखिम खिप्सि बाना ए अ़ङ छेत्कुमा

नुवाकओ लाम छाङ खायुङसु खाना बड्ढेङे खिप्‍ताकि

 

तायाखिम खिप्सि बाना ए अ़ङ छेत्कुमा

झाराकओ मिन्मा अक्तेत ङे आन्को

तयुङ्याङ खिमकोतदा

तायाखिम खिप्सि बाना ए अ़ङ छेत्कुमा

छेत्कुमा युङलो छेन्वा छे खान्नु

छेन्वा युङलो छेत्कुमा खान्नुयुङ

तायाखिम खिप्सि खानाछाङ बाना ए अ़ङ छेत्कुमा

 

मोहाङा माआङ आम ऩङ आम्को

नेपालादा आम ऩङ रङमादोत

तायाखिम खिप्सि बाना ए अ़ङ छेत्कुमा

खिमकाचि ओन मान्मुदा अ़ङ छेत्कुमा

बासिखोरा- ४, भोजपुर

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY