धायाङओ चाअ्वा

0
51

राम बहादुर माङ्फाङ बुवाहाङ

धायाङओ चाअ्वा धरधर यङ्याङ

ताम्याङओ ताम्‍युङ्याङ

आन्कान्ना हान अक लाम्ङे खारिन

यावाचि मय़ङ्याङ ।

 

आन्कान हान्ना भ़ऱ कि पाखा

खान्नुलोक मुम्चुम्ने

स़न्दान्लो आन्कान भ़ऱ कि खोल्सि

वाङिन खारिन मुन्ङे ।

 

भ़ऱ कि पाखा आन्कानआङा

खान्नुलो धोक्मादोत

चामा कि दुङ्‍मा खान्नुलोङे

मुयाङ्सा चोप्मादोत ।

पावला- ४, भोजपुर

बुङ्वाखा १०१ दाङ्का

LEAVE A REPLY