बान्तावामा नयाँ सङ्ख्या गणना

0
47

आधुनिक र वैज्ञानिक तबरले बान्तावा भाषामा गणना होस् भनी सन २०११ मा  नेपालको ललितपुर, जावलाखेलस्थित बसेको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले प्रस्ताव गरेको नयाँ गणना प्रणाली प्रस्ताव गरिएका छन् । यसको लागि तपाईले कम्तिमा १-९ सम्म जान्नुभयो र १० देखि २० सम्मको गणना हेर्नुभयो भने माथिका गणना सहजै जान्‍न सक्‍नुहुन्छ । प्रा.डा. नोवल किशोर राई, स्व. श्यामराज दुब्देङहाङ राई, डिक बान्तावा, जय शिवाहाङ, पदम राई, निराजन राईलगायतका उपस्थिति र सल्लाहमा नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिम्पोङका बान्तावा भाषासेवीहरूको उपस्थिति र छलफलबाट यो नयाँ गणना सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

नोटः सन् २०११ अघिका लेखोटहरू, आन य़ङलगायतका पुस्तकका गणितीय गणनाहरू पुरानै पाराका रहेका छन् ।

प्रस्तुतिः पदम राई

सङ्ख्या (चाखिप्मा number)

Cardinal number

०   0       होप

१   1       अक

२   2    ह्वा

३   3    सुम

४   4    फेक

५   5    छुक

६   6    तुक

७   7       सेक

८   8    रेक

९   9    नेक

 

१०    10     पउ

११  11   पअक

१२  12     पह्वा

१३  13     पसुम

१४  14     पफेक

१५  15     पछुक

१६  16     पतुक

१७  17     पसेक

१८  18     परेक

१९  19     पनेक

 

२०  20     हपउ

२१   21     हप्उक/अक

२२  22   हप्ह्वा

२३  23   हप्सुम

२४  24   हप्फेक

२५  25   हप्छुक

२६  26   हप्‍तुक

२७  27   हप्सेक

२८  28   हप्‍रेक

२९  29   हप्‍नेक

 

३०  30   सुपउ

३१  31   सुप्अक

३२  32   सुप्ह्वा

३३  33   सुप्सुम

३४  34   सुप्फेक

३५  35     सुप्छुक

३६  36     सुप्तुक

३७  37     सुप्सेक

३८  38     सुप्रेक

३९  39     सुप्नेक

 

४०  40     फेपउ

४१  41     फेप्अक

४२  42     फेपह्वा

४३  43     फेप्सुम

४४  44     फेप्फेक

४५  45     फेप्छुक

४६  46     फेप्तुक

४७  47     फेप्सेक

४८  48     फेप्रेक

४९  49     फेप्नेक

 

५०  50     छुपउ

५१  51     छुप्अ़क

५२  52     छुप्ह्वा

५३  53     छुप्सुम

५४  54     छुप्फेक

५५  55     छुप्छुक

५६  56     छुप्तुक

५७  57     छुप्सेक

५८  58     छुप्रेक

५९  59     छुप्नेक

 

६०  60     तुपउ

६१  61     तुप्अ़क

६२  62     तुप्ह्वा

६३  63     तुप्सुम

६४  64     तुप्फेक

६५  65     तुप्छुक

६६  66     तुप्तुक

६७  67     तुप्सेक

६८  68     तुप्रेक

६९  69     तुप्नेक

 

७०  70     सेपउ

७१  71     सेप्अ़क

७२  72     सेप्ह्वा

७३  73     सेप्सुम

७४  74     सेप्फेक

७५  75     सेप्छुक

७६  76     सेप्तुक

७७  77     सेप्सेक

७८  78     सेप्रेक

७९  79     सेप्नेक

 

८०  80     रेपउ

८१  81     रेप्अ़क

८२  82     रेप्ह्वा

८३  83     रेप्सुम

८४  84     रेप्फेक

८५  85     रेप्छुक

८६  86     रेप्तुक

८७  87     रेप्सेक

८८  88     रेप्रेक

८९  89     रेप्नेक

 

९०  90     नेपउ

९१  91     नेप्अ़क

९२  92     नेप्ह्‌वा

९३  93     नेप्सुम

९४  94     नेप्फेक

९५  95     नेप्छुक

९६  96     नेप्तुक

९७  97     नेप्सेक

९८  98     नेप्रेक

९९  99     नेप्नेक

१००              100           सय       बोम

 

१,०००             1,000         हजार      भुङ

१,००,०००          100,000       लाख      सुपि

१,००,००,०००       10,000,000     करोड      डुपि

१,००,००,००,०००    1,000,000,000  अरब      युपि

१,००,००,००,००,००० 100,000,000,000खरब      धुम्‌रि/धुपि

 

Ordinal number

पहिलो         बुदाउ               first

दोस्रो          हुवाउ              second

तेस्रो           सुम्‍काउ              third

चौथो          फेकाउ                forth

सयौं           बोमाउ/बोम्‍काउ        hundredth

हजारौं         भुङाउ/भुङकाउ        thousandth

लाखौ          सुपिसुपि                    hundreds of thousandth

कैयौं           देमओ देम                  innumerable

 

LEAVE A REPLY