वालिमओ बुङ्वाखा

0
91

वालिमओ बुङ्वाखा लोन्टायुङ्सा । ओ काखिप, खिप्मा कास़चिआ bungwakha@gmail.com दा इमेल मुमा तरम ।

-टोङ्‌कामि

LEAVE A REPLY