चाम्लिङचि देत्‍निकि बान्तावा मचेवातारा ?

0
373

तिरलोक तिरबेनि राइ

आराङ आन्काउ सुन्तुम कोकु, साक्कु दिवा साक्सानाम्छा चाम्लिङ खुक्स़क टेनदा सायाकाम्सि ताओ निमाङ । आन्काउ सुन्तुम पुक्खाटेन भोजपुराओ नामान्ता निमाङ । मोको नामान्ता निओ टेनदा बड्ढे–बड्ढे आन्काउ द़क्छाचि मयुङ्याङ । ओ माङ मुदुङ्‌का आन्काउ कोक्कु, साक्कु दिवा ओको बुदाओ बासिखोरा फेक खुक्स़क (आइमितओ रामप्रसादराइ टेन्टुवा रेक) खुक्स़कदाङ्का सायाकाप्मा लिसा निमाङ । खोन देङ आन्काउ कोक्कु, साक्कु दिमा निम्पाङ झाराक व़क, स़ङ अपुवाकि ओ खुक्स़क टेनदाङा आन्काउ सुन्तुमचि मयुङा खाराओ निमाङ ।
झाराक बड्ढे मयुङ्ओ बान्तावा टेनदा आन्काउ सुन्तुचि छाङ बान्तावा य़ङ्ङा म़हान्ता, म़चेवा तारा । आन्केन्का खुक्स़कदा साक्सानाम्छा चाम्लिङ रेपउ खिम याइन्येन्का । ओको खुक्स़क टेनदा बड्ढे बान्तावाचि मयुङ्याङ । मोचिदा छे बड्ढे बान्तावादा बासाखोरा पाछा कि धिरुहाङ इसारा, हाङ्दुङ इसारा, कोङहाक इसारा मयुङ्याङ । मोहाङा साक्सानाम्छा चाम्लिङ, नेवारा, जोगिचि झाराक्ङा बान्तावा य़ङ्ङा चेप्मा, हान्मा लि । वात्‍नि बड्ढे बान्तावाचि मयुङ्याङ्ओ टेनदा झाराक मामाय़ङ बान्तावाङा म़हान्ता तारा । खोन्ओसा ओको टेनदा चाम्लिङ, नेवारा, जोगिचि छे बान्तावाङा म़हान्ता तारा । आइमित छे बान्तावा ङे म़हान ।
ओको खुक्स़क टेनओ सिखापुक्खा बान्तावादा बासाखोरा पाछाचिओ निमाङ । ओको निझाराक पाछाचि बासाखोरा पाछाचिओ छेत्कुमाचि व़क, स़ङ मपचिकि मयुङाताओ निमाङ ।

रामप्रसादराइ टेन्टुवा, बासिखोरा, भोजपुर

बुङ्वाखा, इखिप १८४ दाङ्‌का

LEAVE A REPLY